Verslag van de ledenbijeenkomst van 19 december 2022 met Onze Energie

We gaan drie hoge windturbines bouwen en we gaan als Amsterdam Energie en Onze Amsterdam Noord Energie samen verder. Dit waren de belangrijkste boodschappen voor de gezamenlijke ledenbijeenkomst op 19 december van het afgelopen jaar.

Maandag 19 december hielden Amsterdam Energie en Onze Amsterdam Noord Energie een gezamenlijke bijeenkomst voor hun leden. Op de agenda stonden twee zaken: een update over de plannen om windenergie te gaan opwekken en het mogelijke samengaan van beide coöperaties. Het was een succesvolle avond, inhoudelijk en ook naar aantallen bezoekers. In de werkruimte op de Papaverweg bleken niet voldoende stoelen aanwezig om alle bezoekers te laten zitten.


Terugblik
Voorzitter Marcel Gort van Onze Energie schetste hoe lang deze coöperatie al bezig is met het ontwikkelen van windenergie in Amsterdam Noord. De kiem voor wat er nu gebeurt in Amsterdam Wind werd gelegd in 2006, toen enkele pioniers bij elkaar kwamen om de mogelijkheden te onderzoeken. Het samenwerkingsverband Amsterdam Wind van vier coöperaties ontstond pas veel later, nadat de Windvogel, Zuiderlicht en Amsterdam Energie zich achter de plannen  schaarden. De extra regels die de Provincie Noord-Holland in de oude provinciale verordening had opgenomen maakten het lang onmogelijk om windenergie te ontwikkelen, maar inmiddels is er dank zij een nieuw provinciaal bestuur dat in 2019 aantrad, ruimte voor windenergie ontstaan.


Amsterdam Wind
Sinds 2019 is er door Amsterdam Wind veel werk verzet. Tineke de Vries is projectleider van de Amsterdam Wind. Zij gaf een overzicht van de activiteiten van Amsterdam Wind vanaf 2020, toen Amsterdam Wind, NDSM Energie en de Gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst tekenden om windenergie te ontwikkelen in de buurt van de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein, in Amsterdam Noord. Allereerst juridisch. Er zijn twee bv’s opgericht, onder meer WOAN, Windontwikkeling Amsterdam Noord.
Sinds de zomer van 2020 is het projectteam bezig met aan de ene kant het overleg met omwonenden, ondernemers en gebruikers van bijvoorbeeld sportvoorzieningen in Amsterdam Noord, Landsmeer, Oostzaan en Zaandam en aan de andere kant met onderzoek naar de praktische mogelijkheden en barrières voor wind in het gebied. Amsterdam Wind en NDSM Energie gingen in gesprek met omwonenden en kozen hiervoor voor de vorm van een omgevingsberaad, dat binnenkort voor de vijfde keer bijeen komt. De onderzoeken leidden in de zomer van 2022 tot de aanwijzing van een aantal locaties, geclusterd in drie voorkeursalternatieven, en onderzoeksvragen voor de MER, de milieueffectrapportage. De onderzoeken voor de MER maakten duidelijk waar de turbines konden komen, en waar niet. Uiteindelijk werd duidelijk, vertelde Tineke, dat het beste alternatief bestaat uit drie turbines met een tiphoogte van 200 meter, gelegen ten westen van de A10 nabij de Noorder IJplas.


Vragen
Dit riep wel enige vragen op van de leden. Over de hoogte bijvoorbeeld. Tweehonderd meter is wel heel hoog. Waarom geen lagere turbines? En waarom geen turbines aan het IJ/Noordzeekanaal? Tineke legde uit dat de posities aan het water afvielen, ten eerste vanwege de externe veiligheidseisen. De turbine die was ingetekend op het terrein van scheepswerf Damen kan er niet komen. Bij de andere posities bleek dat het woningbouwprogramma van Haven-Stad in de knel komt. Het antwoord op de vraag waarom de turbines zo hoog moeten worden is dat een hogere turbine geluidshinder geeft in een veel kleiner gebied dan een lagere turbine – en wel veel meer energie kan leveren. Van lagere turbines zouden meer mensen in Amsterdam Noord geluidshinder ervaren omdat de geluidshindercontour veel ruimer is. Er is ook sprake van enige hinder van slagschaduw boven de wettelijk toegestane norm, maar als dit gebeurt, kunnen de turbines tijdelijk worden stopgezet tot de hinder voorbij is.


Geld ophalen
Hierna was het woord aan Michiel Kuik, de penningmeester van Amsterdam Energie. Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen heeft Amsterdam Wind op korte termijn geld nodig, dat door de coöperaties zelf moet worden opgebracht. Op iets langere termijn kunnen de leden investeren in de daadwerkelijke bouw van de turbines, want een deel van de bouwkosten moeten  de initiatiefnemers – de coöperaties dus – zelf betalen. Amsterdam Energie en Onze Energie gaan hiervoor participaties uitgeven, waarover de deelnemers rente ontvangen. Tenslotte legde Marcel Gort uit hoe beide coöperaties geld willen ophalen bij hun leden, namelijk door middel van het uitgeven van participaties. Beide organisaties werken al samen in Amsterdam Wind. Waarom niet een stap verder zetten en de krachten bundelen door samen te gaan? Het gesprek hierover loopt nog en de uiteindelijke beslissing ligt bij de leden van de twee coöperaties. Als het zover is, organiseren Onze Energie en Amsterdam Energie ieder een ALV.


Algemene informatie
Op 30 januari organiseert Amsterdam Wind een brede informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. Je kunt hier laten weten dat je komt. http://amsterdam-wind.nl/informatiemarkt-30-januari-2023-in-het-zonnehuis/

Alle onderzoeksrapporten, verslagen van bijeenkomsten en andere relevante informatie is hier te vinden. http://amsterdam-wind.nl/noorder-ij-plas/

Er is de komende tijd nog veel meer te vertellen over zowel het vergunningsproces en de bouw, als over de crowdfunding onder de leden. Amsterdam Energie is van plan voor de leden vaker bijeenkomsten te organiseren. Ook kunnen we voor leden desgewenst een excursie organiseren naar een windturbine.
Het bestuur gaat ook graag in gesprek met individuele leden over de mogelijkheden om financieel te participeren.