Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Amsterdam Energie van 23 mei 2023

De ALV begint om 19.30 uur!! Inloop en koffie vanaf 19.00 uur. Adres: Papaverweg 48, 1032 KJ in Amsterdam.

ALGEMENE LEDENVERGADERING


AGENDA


Datum:            23 mei 2023

Plaats:             Papaverweg 48

Tijd:                 LET OP: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00)


1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen verslag ALV van 9 juni 2022

Zie bijlage

3. Verslag van de kascontrolecommissie

Zie toelichting

4. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag en jaarrekening 2022

Zie bijlage

5. Decharge verlenen aan het bestuur


6. Benoemen kascontrolecommissie (schriftelijk stemmen)

Kandidaten: Bauke van der Woude en Annoesjka Nienhuis


7. Bespreken stand van zaken van opgaan Onze Amsterdam Noord Energie in Amsterdam Energie

Zie toelichting

8. Algehele statutenwijziging Amsterdam Energie

Zie bijlage

Zie toelichting

Gevraagde beslissing:

  1. Akkoord gaan met de statutenwijziging;
  2. Akkoord gaan met het machtigen van het bestuur tot statutenwijziging.


9. Benoemen bestuursleden (schriftelijk stemmen)

Voorgesteld wordt de volgende personen tot bestuurslid te benoemen:

  1. Bouwe Olij
  2. Peer de Rijk
  3. Michiel Kuik
  4. Saskia Müller
  5. Marcel Gort (zie toelichting na punt 12)
  6. Jasper Groen (zie toelichting na punt 12

10. Goedkeuring voor het aangaan van een geldlening ten behoeve van de ontwikkeling van een deel van een zonneweide op strandeiland IJburg

Zie toelichting

Gevraagde beslissing:

  • Goedkeuring geven voor het aangaan van een lening van maximaal € 450.000,– ten behoeve van het project Zonneweide Strandeiland onder de voorwaarde dat er sprake is van een haalbare business case.

11. Stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van windturbines in de omgeving van de Noorder IJPlas in Amsterdam Noord

Zie toelichting

12. Voorstel tot aanpassing van de vergoedingsstructuur in het zonproject Reigersbos

Zie toelichting

Gevraagde beslissing:

  • Goedkeuring geven aan het voornemen van het bestuur aan de leden/klanten van zonproject Reigersbos te verzoeken akkoord te gaan met het tarief van Samenom voor teruglevering.

13. Afscheid van directeur Rolf Steenwinkel

14. Rondvraag

Feestelijke borrel i.v.m. afscheid Rolf